WARUNKI GWARANCJI

 1. Nazwa i adres gwaranta: Baby Monsters Polska Sp. z o.o., ul. E.Plater 2, 58-105 Świdnica, zwany dalej Baby Monsters Polska).
 2. Baby Monsters Polska gwarantuje, że produkt wolny jest od wad uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z produktu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i trwa 24 miesiące. 
 4. W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do sprzedawcy. Sprzedawca powinien zapakować wyrób i wysłać go do Baby Monsters Polska wraz z czytelnym opisem reklamacji oraz kartą gwarancyjną oraz w przypadku jego posiadania - paragonem fiskalnym. Prosimy o nie wysyłanie produktu na koszt Baby Monsters Polska bez wcześniejszego uzgodnienia.
 5. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej to 14 dni.
 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
 7. Uszkodzenia nieobjęte zakresem gwarancji tj. nie wynikające z niezgodności produktu z zapewnieniami w pkt. 2 mogą być usunięte na koszt klienta po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i kosztów naprawy z klientem.
 8. Sposób naprawy produktu ustala udzielający gwarancji.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania;
  - samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione;
  - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych na skutek użytkowania produktu po jego wydaniu (np.zarysowania, uszkodzona tapicerka);
  - zniszczenia tkanin spowodowanych długotrwałym działaniem promieni słonecznych (płowienie).
 10. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
 11. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to Polska, w celu realizacji uprawnień z gwarancji, użytkownik powinien zgłosić się w opisany wyżej sposób do sprzedawcy na terenie Polski.
 12. Gwarancje na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 13. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).
 14. Przed każdym użyciem produktu sprawdź, czy jest on w pełni sprawny i czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj produktu oraz skontaktuj się z serwisem przedsiębiorstwa Baby Monsters Polska lub sprzedawcą.
 15. Naprawa gwarancyjna ze względów bezpieczeństwa może być połączona z wymianą bądź modyfikacją niektórych elementów produktu powodującą zmiany w jego wyglądzie lub niektórych dodatkowych funkcjach .

Zgłoszenia gwarancyjne prosimy przesyłać za pomocą formularza zamieszczonego w dziale "Kontakt"